Архитектура

Улица Рюютли (Rüütli tn.) Улица Лай (Lai tn.) Улица Мальми (Malmi tn.) Улица Раху (Rahu tn.) Улица Суур (Suur tn.)

6, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 26, 28

2 1, 2, 5, 6, 7,8 7, 12, 15, 18 1, 2, 4, 16, 17, 19, 20, 21, 26, 28, 30
Улица Туру (Turu tn.) Улица Вахе (Vahe tn.) Улица Вестервалли (Vestervalli tn.) Улица Виру  (Viru tn.) Улица Валге (Valge tn.)
2, 6, 8, 10, 12 11 2, 4, 6, 10 6, 13 5, 22